میز نور (UV) چاپ اسکرین

میز نور چاپ سیلک اسکرین

نور دهی به منظور کپی کردن طرح بر روی شابلون سیلک اسکرین وقرار گیری لایه حساس به نور تحت اشعه ماورا بنفش باعث میگردد که سطوح پوشانده شده براثر پایمراسیون سخت شده وغیر قابل حل در آب گردند از طرف دیگر قسمتهای نور ندیده همچنان درآب محلول بوده و لذا میتوان از طریق شستشو با آب آنها را پاک نمود.

(UV) منبع نور مناسب جهت نور دهی لایه حساس به نور شابلون میباشد.به منظور اطمینان از تکرار پذیری ساخت شابلون سیلک اسکرین وعملیات نور دهی توصیه میشود که در ساخت شابلون از یک منبع نور استفاده گردد.

بعنوان یک اصل هر چه مساحت سطح نور خورنده شابلون بیشتر باشد باید از منبع نور قویتری استفاده نمود.

دوام و چسبندگی استنسیل به توری، دقت و صافی لبه ها در شابلون وحفظ ظرافت طرح بستگی به انتخاب منبع نور مناسب و فناوری های جدید در ساخت شابلون سیلک اسکرین الزامی میباشد.

شدت نور ومدت زمان نور دهی ،تغییر هر عامل خطایی معادل با حاصلضرب عامل دیگر، در مقدار تغییرات ایجاد خواهد نمود. بنا براین برای اجتناب از خطا لازم است عوامل موثر در نوردهی بخوبی شناخته شود.

امولسیون های عکاسی با افزودن انواع خاصی از مواد حساس کننده در موقع تولید و یا در موقع مصرف نسبت به نور حساس میگردند. حساس کنندهای نمک های دی کرومات و دی آزو برای مایعات امولسیونی (لاکهای شابلون سیلک اسکرین) استفاده میگردند. استفاده از حساس کننده دی آزو پیشنهاد میگردد.

تشخیص تغییرات شدت نور به وسیله نورسنج که یک وسیله دستی است که شدت نور تابیده شده به آنرا بصورت عدد روی صفحه آن میتوان دید. قبل از خرید این وسیله لازم است نسبت به منبع میز نور شابلون سنسور حساس معینی را انتخاب نمود.

یک شابلون خوب بایدتاحد امکان به فیلمی که ازروی آن ساخته شده نزدیک باشد. عواملی از فیلم که در کیفیت شابلون موثر است عبارتند از :

-تیرگی کامل در برابر نور(درجه تیرگی حداقل برابر با سه)

-صاف ودقیق بودن لبه ها و خطوط.

-شفاف بودن کامل فیلم (درجه کدر بودن بین صفر تا سه درصد)

چنانچه فیلم لیتوگرافی دارای شرایط فوق نباشد، کیفیت لازم درشابلون بدست نخواهد آمد، بعلاوه تماس فیلم با سطح امولسیون در موقع نئر دادن باید کامل بوده و تجهزات نور دهی دارای وکیوم و از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

نور دادن صحیح به شابلون سیلک اسکرین عبارتست از زمان لازم برای نفوذ اشعه به درون لایه امو لسیون برای اینکه واکنش شیمیایی زنجیره ای انجام گیرد. این واکنش موجب میشود اجزای امولسیون به یکدیگر پیوسته، لایه ای یکپارچه و نامحلول تشکیل دهند.


1396-07-11 13:32
بازدید : 20482

هم اکنون با ما تماس بگیرید