توری کش چاپ اسکرین

 - پیشنهاد کاربردی جهت کشش صحیح توری.

- تآثیر کیفیت شابلون در چاپ سیلک اسکرین نمایانگر آنست که بدون کنترل کامل بر شابلون سازی نمیتوان چاپ مطلوبی را انتظار داشت. موضوع روش کار که شامل روش صحیح استفاده از ابزار نیز میباشد. علاوه برتضمین کیفیت شابلون؛ امکان پیداکردن؛ پیگیری وعلت یابی نواقص رانیزفراهم میسازد.

- توری کشی با گیره های بادی  (Pneumatic stretching)

- سیستمهای کشش پنوماتیکی متشکل از تعدادی گیره های کشش دهنده مستقل میباشند که به یکدیگر متصل بوده وبا هماهنگی هم عمل میکنند. این گیره ها با هوای فشرده کار نموده و تعداد آنها بستگی به ابعاد قاب شابلون چاپ دارد.

 گیرها به گونه ای ساخته شده اندکه در موقع کشش توری در مقابل حرکات فریم مقاوم و پایدار باشند. تنش اعمالی بر روی توری به سمت لبهای فریم نیز منتقل شده ولذا فریم به طور خودکاربه منظورجلو گیری از افت تنش توری بعد ازچسباندن دارای پیش تنش لازم و مورد نیاز میگردد.

- هنگام قرار دادن گیرها در اطراف قاب بهتر است بین فک گیره ها 3-2 میلیمتر فاصله باشد.

- گیره های توری کش در دو نوع مختلف وبا عرض فک های 25 و15 سانتیمتر ساخته و موجود میباشد.

(Pneumatic Stretching) توری کش بادی 

 

 


1396-07-11 13:32
بازدید : 9165

هم اکنون با ما تماس بگیرید