فلوک پاک کن (Flock Cleans)

Flock Cleans

به منظور پاک کردن پودر فلوک مازاد بعد از انجام فلوک در مراحل چاپ به وسیله این دستگاه بابهترین کیفیت وباسرعت بالا انجام پذیر میباشد

هم اکنون با ما تماس بگیرید